Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Stem mee over het waterbeheer

  Politiek

Waterschapsverkiezingen 2019

Roberto Cancian

Regio - Clarion Wegerif: "Het waterschap is een overheidsorganisatie. Net als de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten hebben de waterschappen een democratisch gekozen bestuur. Dit bestuur neemt de komende vier jaar beslissingen over waterbeheer in de omgeving." Dat kan bijvoorbeeld gaan over water in de stad, recreatie, landbouw, natuur en duurzaamheid. Daarnaast besluit het bestuur over de hoogte van de tarieven en zaken als kwijtschelding van waterschapsbelasting. "Een andere belangrijke reden is, dat het waterschap belastingen heft. Het algemeen bestuur van het waterschap is het orgaan dat bepaalt waaraan het belastinggeld van inwoners en bedrijven besteed wordt."

Het algemeen bestuur van de waterschap bestaat uit de dijkgraaf en 30 leden. Van de 30 zetels zijn er volgende week 23 verkiesbaar. De 7 zogenaamde geborgde zetels zijn niet verkiesbaar. Deze zijn toegewezen aan vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen. Dit zijn agrariërs (3 zetels), bedrijven (2 zetels) en bos- en natuureigenaren (2 zetels). De leden van de drie belangengroeperingen vormen samen de fractie Landbouw, Natuur en Economie (LNE). Komende week kan gestemd worden op Water Natuurlijk, VVD, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, Waterschap@inwonersbelangen, ChristenUnie, AWP niet politiek wel deskundig, SGP en 50PLUS.

Het waterschap regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden Nederland. Een gebied dat het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland behelst. "Wij zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Het waterschap houdt in de gaten of de dijken langs Rijn en Lek (tussen Amerongen en Schoonhoven) en de kleinere polderkaden in goede conditie blijven."

Een ruim werkgebied met meerdere taken. Het regelmatig inspecteren van de dijken, het onderhouden er van, maar ook de reparaties uitvoeren die nodig zijn. In het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden zijn er 192 gemalen en 1550 stuwen. "Het waterschap zorgt er voor dat er voldoende oppervlaktewater in sloten, plassen, kanalen in het gebied beschikbaar is en dat overtollig water snel wordt afgevoerd. Zo worden de voeten droog gehouden."

Het is hard werken om met goed waterbeheer wonen en werken mogelijk te maken. "Overtollig water afvoeren in natte tijden, zorgen voor een goede waterverdeling in tijden van droogte en waterpeilen laten fluctueren binnen de afgesproken grenzen. Dat doen we met gemalen, stuwen en inlaten. Samen met alle sloten, plassen en kanalen vormen die ons watersysteem." Per dag produceert iedere Nederlander circa 116 liter afvalwater. Dat gebeurt door het doorspoelen van het toilet, douchen en wassen. Samen met het afvalwater van bedrijven wordt in het gebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag geproduceerd. Dat water verdwijnt bijna allemaal via de (gemeentelijke) riolering naar de rioolwaterzuivering, waar het wordt gezuiverd.

Wilt u het werk van het waterschap graag eens van nabij bekijken? Dat kan. Zo kunt u een groepsexcursie naar een rioolwaterzuivering maken of een gemaal bezoeken. Bijvoorbeeld: gemaal de Koekoek in Lopik of gemaal Haarrijn in Maarssen. Op de website kunt u een afspraak maken voor een rondleiding: www.destichtserijnlanden.nl.

Meer berichten